Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 4 đã được chỉ định chứng nhận Hợp quy

Quyết định số 909/QĐ-TĐC ngày 31/05/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự...

QUATEST 4 được chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp chất...

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUATEST 4 được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp, thực hiện việc...

QUATEST 4 được cấp GCN đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành...

QUATEST 4 được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Số 648/GCN-BXD ngày 17 tháng 11...

QUATEST 4 đã được chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Quyết định số 992/QĐ-TĐC về chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường

QUATEST 4 đã được chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện...

Quyết định số 991/QĐ-TĐC về chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

QUATEST 4 đã được thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương...

Quyết định số 990/QĐ-TĐC chỉ định QUATEST 4 thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Giấy chứng nhận số 1441/TĐC-ĐL về việc đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm...

Giấy chứng nhận số 1441/TĐC-ĐL về việc đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo...

QUATEST 4 đã được chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ

Thông báo số 81/TB-SCT ngày 06/12/2016 của Sở Công thương về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 4 đã được chỉ định chứng nhận Hợp quy...

Quyết định số 564/QĐ-TĐC ngày 26/04/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự...

QUATEST 4 đã được Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN

QUATEST 4 đã được Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN
transsexual