Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định...

Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định...

GCN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CỦA QUATEST 4

Ngày 03 tháng 4 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động Thử nghiệm số...

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Link Download: Tại đây

THÔNG TƯ 138/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

THÔNG TƯ 138/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ NGHỊ ĐỊNH 85/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Link Download: Tại...

THÔNG TƯ 49/2014/TT-BNNPTNT VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ...

THÔNG TƯ 49/2014/TT-BNNPTNT VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT...

THÔNG TƯ 04/2013/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN...

THÔNG TƯ 04/2013/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP, LẬP VÀ CÔNG BỐ...

THÔNG TƯ 33/2014/TT-BCA VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC...

THÔNG TƯ 33/2014/TT-BCA VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH...

THÔNG TƯ 04/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU...

THÔNG TƯ 04/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN...

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2012

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2012 Link Download: Tại đây