GCN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM CỦA QUATEST 4

Ngày 03 tháng 4 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động Thử nghiệm số...

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng...

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN "Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ...

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng...

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN "Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường" Ngày 12 tháng 12 năm 2012...

Thông tư 21/2014/TT-BKHCN “Quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa...

Thông tư 21/2014/TT-BKHCN "Quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn" Ngày 15 tháng 7 năm 2014 Bộ Khoa học và...

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP...

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

Nghị định 132/2008/NĐ-CP “Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất...

Nghị định 132/2008/NĐ-CP "Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa" Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng...

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa Ngày 21 tháng 11 năm 2007, tại Kỳ họp thứ 2, Khóa XII Quốc hội nước Cộng hòa xã...

Nghị định 80/2013/NĐ-CP “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Nghị định 80/2013/NĐ-CP "Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm,...

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Ngày 29 tháng 6 năm 2006, tại Kỳ họp thứ 9, Khóa XI Quốc hội nước Cộng hòa xã...

Thông tư 01/2017/TT-BKHCN “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP...

Thông tư 01/2017/TT-BKHCN "Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự...