PHÒNG ĐO LƯỜNG

Chức năng – nhiệm vụ của phòng Đo lường 1) Tên tiếng Anh là Metrology Division, ký hiệu là ĐL. 2) Chức năng: tổ chức thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trang thiết bị đo lường – thử nghiệm và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật liên quan khác theo các nhiệm vụ được giao. 3) Nhiệm vụ: a) Xây dựng, quản lý, triển khai hệ thống chuẩn và thiết bị đo lường trong Trung tâm; b) Thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị đo lường – thử nghiệm và chuẩn đo lường theo yêu cầu của các đơn vị trong Trung tâm và của khách hàng; c) Sửa chữa, bảo trì, hiệu chỉnh đo lường – thử nghiệm và chuẩn, các thiết bị phụ trợ phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn và chuẩn; d) Tổ chức nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các thiết bị đo lường – thử nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; e) Biên soạn quy trình và phương pháp kiểm định, hiệu chuẩn theo phân công của Tổng cục và Trung tâm.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đo lường Phụ trách phòng Đo lường: Ông Đỗ Bảo Long Điện thoại: 01683256898 hoặc 02623.501.968 E-mail: dobaolong@quatest4.gov.vn, doluong@quatest4.gov.vn hoặc mechanical@quatest4.gov.vn