PHÒNG NGHIỆP VỤ CHỨNG NHẬN

Chức năng – nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận 1) Tên tiếng Anh là Profession and Certification Division, ký hiệu là NV. 2) Chức năng: tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, đánh giá chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, giám định, thẩm định đối với hệ thống, quá trình, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, dây chuyền công nghệ, công trình và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên quan khác. 3) Nhiệm vụ: a) Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định sản phẩm, hàng hóa, dây chuyền công nghệ, công trình theo yêu cầu và trong phạm vi được chỉ định; b) Tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống, sản phẩm, quá trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; c) Giám định phục vụ quản lý nhà nước và giám định thương mại theo yêu cầu của khách hàng; d) Biên soạn quy trình, phương pháp phục vụ kiểm tra, thẩm định, chứng nhận và giám định theo phân công của Tổng cục và Trung tâm; e) Đầu mối quản lý năng lực của chuyên gia đánh giá, giám định viên; Xây dựng mạng lưới và cơ sở dữ liệu về chuyên gia, giám định viên trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp; f) Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thành lập các hội đồng, ban, … phục vụ hoạt động chứng nhận; g) Đầu mối thực hiện các hoạt động liên quan đến Mã số mã vạch, chương trình năng suất chất lượng.

Thông tin liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận Phụ trách phòng Nghiệp vụ – Chứng nhận: Ông Nguyễn Phú Quốc Điện thoại: 02623.797.999 E-mail: tranviethoan@quatest4.gov.vn, nghiepvu@quatest4.gov.vn hoặc profession-certification@quatest4.gov.vn