TÀI LIỆU

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

TIÊU CHUẨN CỦA HIỆP HỘI CHUYÊN NGÀNH

QUY CHUẨN VIỆT NAM (QCVN)

ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TẠP CHÍ HOẶC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

transsexual